Beroepscode

Als lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) hebben wij ons te houden aan de beroepscode voor psychologen. Hieronder lees je in het kort wat dat voor jullie betekent. De uitgebreide versie van de beroepscode vind je hier.

Dossier

De wet verplicht psychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd  die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of  zorgvuldig onderzoek te doen.  De wet verplicht ons om de dossiers twintig jaar te bewaren.

Rechten

Je hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in jullie dossier is opgenomen. Mocht je in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kun je ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Ben je het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kun je ons verzoeken een eigen verklaring (jouw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook heb je het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) je dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op je verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen worden geschaad, kunnen wij je verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

 Geheimhouding

Wij hebben als psychologen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming met anderen over jou of je kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder jouw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met je om deze informatieverstrekking met je te bespreken.

Rechten van jou en jouw kinderen

Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit. Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het  kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit. Is een kind door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet,  dan oefenen de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.