Aanbod en werkwijze

Individuele therapie

Kinderen en jongeren die bij de praktijk terecht komen, hebben over het algemeen problemen met zelfvertrouwen, angsten, een ‘vol hoofd’, en somberheid. In individuele sessies wordt hier uitgebreid bij stilgestaan met behulp van gesprekken, beeldende activiteiten, visualisaties en spel.  Een traject is maatwerk en afhankelijk van wat het beste past bij het individuele kind. De therapieën zijn grotendeels gebaseerd op cognitieve gedragstherapie (CGT) en acceptance & commitment therapy (ACT). De relatie tussen denken, voelen en doen -en hoe je deze zelf kan beïnvloeden- staat centraal, net als het leren accepteren van zaken die onvermijdelijk zijn in het leven.

Ouders worden altijd actief betrokken in het proces. De ontwikkeling van een kind staat namelijk nooit op zichzelf en zal ook altijd een wisselwerking zijn met de omgeving waarin het opgroeit. Omdat school naast het gezin een grote rol speelt in het leven van een kind, zal er ook contact met leerkrachten en/of intern begeleiders zijn over het functioneren. Wanneer een kind 16 jaar is heeft het meer zeggenschap over het betrekken van anderen bij de therapie.

Ouderbegeleiding

Soms weet je je zelf echt even geen raad meer in het opvoeden van je kind en kan ik je helpen met het beantwoorden van vragen en het zoeken naar oplossingen. Wanneer je kind 6 jaar of jonger is, proberen we eerst de problemen te verhelpen door ouderbegeleiding. Dit kan dus zelfstandig plaatsvinden, maar meestal vinden oudergesprekken plaats naast een individueel traject van het kind. In principe gebeurt dit in de praktijk, maar soms kan het zinvol zijn om bij jullie thuis te komen.

Werkwijze

  • Na aanmelding bij de praktijk wordt een intakegesprek gepland.
  • Voorafgaand krijgen jullie een uitgebreide vragenlijst toegezonden aan de hand waarvan het intakegesprek plaats zal vinden.
  • Wanneer de verwijzing door huisarts, medisch specialist of jeugdconsulent van de gemeente is geaccepteerd en verwerkt, zal een hulpverleningsplan worden opgesteld. Hierin staan de doelen waaraan gewerkt zal worden en op welke manier dit zal gebeuren.
  • Onderling wordt afgestemd hoe vaak de consulten plaatsvinden en tot wanneer.
  • Er zal een tussentijdse evaluatie plaatsvinden en een eindevaluatie.
  • Verslagen over de voortgang gaan met jullie schriftelijke toestemming naar de betreffende verwijzer.
  • Aan het eind van een traject wordt jullie gevraagd een evaluatieformulier in te vullen over de hulpverlening, zodat er indien nodig aanpassingen kunnen worden gedaan en ik de kwaliteit van de hulpverlening kan waarborgen.