Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor cliënten 

 • Annuleren kan telefonisch of per e-mail tot 24 uur voor de afgesproken tijd. Spreek eventueel een voicemailbericht in. Bij afmelding op een later tijdstip worden de kosten voor het consult doorberekend. In geval van ziekte wordt hierop een uitzondering gemaakt.
 • Een consult duurt 60 minuten, waarvan het contact met de cliënt 45 minuten bedraagt en 15 minuten voor voorbereiding en rapportage wordt gerekend.
 • Facturatie geschiedt op basis van geleverde diensten en niet op basis van behaalde resultaten.
 • Indien de zorg vergoed wordt door de gemeente waarin je woont: facturen worden rechtstreeks verstuurd naar deze gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor de betaling.
 • Indien je zelf de zorg betaalt of deze vergoed wordt uit een aanvullende verzekering voor psychosociale hulpverlening: facturen worden rechtstreeks naar jou gestuurd. Je bent zelf verantwoordelijk voor de betaling. Je draagt zelf zorg voor declaratie bij je zorgverzekeraar.
 • Indien de gemeente opdrachtgever is en de zorg betaalt: zij is altijd eindverantwoordelijk en haar zorgplicht gaat in zodra de beschikking is afgegeven.
 • Aan het begin van elke maand ontvang jij of de gemeente de factuur voor geleverde diensten in de voorgaande maand. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen. Indien je in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan ben je van rechtswege in verzuim. Je bent in dat geval een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat je in verzuim bent tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 • Kinderpraktijk Scout behoudt zich het recht voor om consulten op te schorten wanneer betalingen niet voldaan zijn.
 • Ten behoeve van het KIWA-kwaliteitskeurmerk zal cliëntervaring en –tevredenheid worden gemeten bij afronding van de geboden hulp. Je wordt vriendelijk verzocht aan deze vragenlijst mee te werken zodat Kinderpraktijk Scout haar kwaliteit van diensten kan verbeteren.
 • Kinderpraktijk Scout is een kleine praktijk. Hierdoor is het niet mogelijk om 24/7 bereikbaar te zijn. In crisissituaties neem je contact op met de huisarts, de huisartsenpost of de crisisdienst van Jeugdbescherming Gelderland (0900-99 555 99) die dag en nacht bereikbaar is.
 • Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan het Nederlands Recht.

(voor het laatst gewijzigd in november 2018)