Privacy beleid

Ik vind het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens en houd me dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder lees je wat dat voor jullie betekent.

Verwerking van persoonsgegevens

De AVG brengt met zich mee dat:

–           jullie persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor jullie deze aan ons hebben verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens worden verderop beschreven;

–           verwerking van jullie persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

–           ik jullie om uitdrukkelijke toestemming vraag als ik deze nodig heb voor de verwerking van persoonsgegevens;

–           passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen, zodat de beveiliging van jullie persoonsgegevens gewaarborgd is;

–           geen persoonsgegevens doorgegeven worden aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

–           ik op de hoogte ben van jullie rechten omtrent persoonsgegevens, jullie hierop wil wijzen en deze respecteer.

Als eigenaar van Kinderpraktijk Scout ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van jullie persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van mijn privacybeleid vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen, kan dit te allen tijde.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens worden door Kinderpraktijk Scout verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

–           Administratieve doeleinden;

–           Declaraties naar gemeenten of zorgverzekeraars;

–           Het uitvoering geven aan de begeleiding van jou of je kind.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–           De behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Kinderpraktijk Scout de volgende persoonsgegevens van jullie vragen:

–           Voornaam;

–           Tussenvoegsel;

–           Achternaam;

–           Geboortedatum;

–           BSN;

–           Telefoonnummer;

–           Adres;

–           Postcode:

–           Woonplaats;

–           E-mailadres;

–           Geslacht;

–           Gezondheid

Jullie persoonsgegevens worden door Kinderpraktijk Scout opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

–           Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna voor minimaal 15 jaar, met uitzondering van het BSN nummer welke na beëindiging van de behandelovereenkomst direct zal worden verwijderd.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers, zoals onderaannemers, worden door Kinderpraktijk Scout verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

–           Uitvoering geven aan de samenwerkingsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–           De samenwerkingsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Kinderpraktijk Scout de volgende persoonsgegevens van je vragen:

–           Voornaam;

–           Tussenvoegsel;

–           Achternaam;

–           Telefoonnummer;

–           E-mailadres;

–           Geboortedatum;

–           Salarisgegevens;

–           Kopie ID;

–           BSN;

–           Bankgegevens;

–           AGB-codes.

Je persoonsgegevens worden door Kinderpraktijk Scout opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

–           Gedurende de periode dat men een samenwerkingsovereenkomst heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Met uitzondering van het BSN nummer welke direct na beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst zal worden verwijderd.

Verstrekking aan derden

De gegevens die jullie aan ons geven kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

–           Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

–           Het verzorgen van de (financiële) administratie;

–           Het verzorgen van de website en mailverkeer.

–           Het professioneel samenwerken binnen een hulpverleningstraject.

Hier hebben wij een verwerkersovereenkomst mee afgesloten. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jullie persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jullie verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Kinderpraktijk Scout bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jullie te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

–           Alle personen die namens Kinderpraktijk Scout van jullie gegevens kennis kunnen nemen, zijn gebonden aan geheimhoudingsplicht.

–           We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

–           We pseudonimiseren (communiceren met initialen of voorletters) en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

–           Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

–           We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

–           Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

Jullie hebben recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij ontvangen hebben. Tevens kunnen jullie bezwaar maken tegen de verwerking van jullie persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook hebben jullie het recht om de door jullie verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jullie zelf of in opdracht van jullie direct aan een andere partij. Wij kunnen jullie vragen om legitimatie voordat wij gehoor kunnen geven aan voorgenoemde verzoeken.

Mogen wij persoonsgegevens verwerken op basis van een door jullie gegeven toestemming hiertoe, dan hebben jullie altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jullie persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jullie niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op. Ook voor meer informatie over het uitoefenen van jullie rechten of de verwerking van persoonsgegevens, kunt je contact opnemen met de praktijk.